سلامی دوباره

دوباره سلامتان میکنم همه دوستانی که به کرکهرک من سر می زنید.

دوستی گرامی درموردتصویری که درپست پیشین دروبلاگ گذاشتم نظرم راخواسته بود.

ضمن سپاس ازتوجه این مهربان یار ، باید یک عذرخواهی بکنم چون معمول اینه که زیرتصویربنویسم بدون شرح، همانگونه که درتصویرپوشال که چندروزقبل گذاشتم این کارراکردم.

این تصاویربدون شرح درحقیقت بیان اندیشه کسی است که اونواینجامیذاره اما به اندیشه اش اشاره ای نمیکنه تابست نوعی ازهرمنوتیک یاتاویل باشه دربین بازدیدکنندگان.

قالی نخ نماشده میتونه هرکسی راازظن خودش یارخویش گرداند.

وقتی نتوانی فاش وصریح نورافکن اندیشه ات رابرتاریکی بتابانی ودرهمان حال قطراتی به تفتگی خورشید ازچشمانت بجوشد چه باید بکنی؟

اندیشه بست می یابد چراکه غیرقابل فیلترشدن  است اما شکل بیانش ممکن است دراثرسنگینی چماق استبداد پیچیده وسمبلیک گردد.

 

 

 

/ 0 نظر / 29 بازدید