کونگره یکاوره یل

*کونگره ی کاوره یل*

ـــــــــــــــــــــــــــــ

کونگره ی

له پایزه رووژ

له سارده جار

ده س پی کریا

***

نمایه نده ی بری کاور

دوَای که یف وخوه شی ی

                          قه ساوو

وه خه یرهاتن کردنی گورگ

شیعری خوه نی و

سپاسی خوه ی و

هاوکاوره یل

وه خاتری

ئاسایش وئازادی وئه من و ئامان

وه حازران ده ر بری

ناوبریا وه ت:

عالی جناب پایه به رزگورگ

                                 سه روه رمان و

ئاغای عشق دادو راسی و

ئاغای ئاغایل

ئاغا قه ساو

چوَ دو سوَنن

ک بی گومان

سه رسای ئه من و

ئازادی و

ئاسایش و

داد وئامان

ئرا ریه ن وپه س وکارو

گرتنه وه شان

جی دیری ک

له یره بوشیم

وه هه ردوگیان:

میه نی نه وَدان ئه ی عه زیزان

نوَری چه وو ئاز دل وتونای گیان

ئی ولات وبی ده نگی کاوری وئاسایشه

مه دیونه وه

عه دل وداد و فه رمانتان

***

دوَای جه شن وشیعروشادی و

ئاهه نگ وده نگ

کونگره گه

وه ئاخرهات.

ئی جا گورگ و ئاغای قه ساو

کاور کردن وه دو شه قه و

تادوسوَنی

          سه رسای ئه من و

                        ئاسایش وئازادیمان

پاوه جی بود

له گیشت ولات

 

18/10/83   کرماشان- محمدحسنی نیا

 

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید