سلامی هم ازنو

دوباره آمدم تاسلامی به همه عزیزانی که هرازگاهی سری به کرکهرک می زنند بنمایم.

روزعاشورا طبق معمول سالهای پیش برسر مزار درگذشتگانمان درگورستان امام حسن حاضرشدیم.

اینجاجائی است که خیل مردگان وزندگان دریادمانده وازیادرفته دمی باهم محشورمی شوند.

شاید بتوان گفت کاملترین دیدوبازدید وروبوسی وتجدید دیدار درهمین مکان صورت می گیرد.

جل الخالق این چه سری است که کاری که  سی سال قبل و قبل ازآن درروزعیدنوروز وبهارطبعیت انجام می شد وهمه وبخصوص جوانها باپوشیدن چشمگیرترین لباسهای خود ، خویشتن رابه نگاه همگانی عرضه می داشتند، اکنون درروز سوگ وکشتارهمگانی خانواده وفامیلان نوه پیامبر صورت می گیرد.

گاهی فکرمیکنم زمان دستکاری شده وگاهی دیگرفکرمیکنم فرهنگ مادچارسرگیجه شده که سوگ وسورراعوضی می گیرد، که نوروز پیروزوشادان راتعطیل وبی رونق کرده وعاشورای سوگ ومرگ وشهادت راپررونق نموده است.

اماهرچه هست باید بگویم مراسم عزادرزروه کمال بود وجوانان چشمگیرترین لباس مد روزیعنی کفن پوشیده بودند ونوحه خوانان گیراترین صدای خود رادر می دادند به نیت قبول تحسین واحیانا کمی هم اجر اخروی.

عزابخشی از وجود آدمی است بحکم اینکه بشرفانی است وچون کسی یاکسانی ازبستگان یا دوستان او از این جهان درمی گذرد ودررازوارگی مرگ نهان می گردند  ، عامل تشفی داغ نبودن آن درگذشته عزاداری است ، البته عزاداری به میزان ومدت محدود ومشخص.

شگفتا که بحدی مجال ومکان برشادی وشادخواری وایام ولیالی شاد وهمایش همگانی شادتنگ شده است که شادی به دریوزگی ازسوگ وغم وعزا پرداخته است بوجهی که ایام هالیدی وتفرج همگانی درایام وهفته های ارتحال صورت گرفته وباشکوه ترین فستیوال موزیکال صداوآواز دردهه اول محرم انجام می شود وکسی هم به ساماندهی یاایجاد بدیلی درزمانی دیگربرای حفظ حرمت وجایگاه روزهای شهادت نوه پیامبراسلام وخاندان واصحابش نمی افتد.

این وبنوشته ازبرای آیندگانی نگاشته شد که شایدصدهاسال بعد هم شادیهایشان به رسمیت شناخته شده وهم سوگ هایشان بقدرکفایت ونیاز بوده خواهد بود.

به آنان که تجدید دیدارشان در نوروزباشکوه خواهد بود با لباسهای به زیبائی همه رنگهای طبیت وباالحانی پر ازشور وشادی ونور و امید.

 

 

/ 1 نظر / 10 بازدید
آمد

همیشه ماندن جالب نیست گاهی برای ماندن باید رفت .