اعلام حضور

 

سلام بردوستان کرکهرک.

مدتی است دچارچرخه های انزوا وکمون هستم.

برای کسانی که دستی برقلم دارند این دوره ها تجربه می شوند.

فکرکردم غیبت طولانی وبی خبربود ازاین روی امروزاین پست رافقط جهت اعلام حضورنوشتم تا چشمم به دیدار منتظران روشن شود.

نکته ای که به آن فکر می کردم این بود که ایجادرعب ووحشت محصول هراس وترس موجدیاموجدان آن است، یعنی کسی که رعب ووحشت فراوان ایجادمیکند درحقیقت می خواهد ترس شدید خودرالاپوشانی کند وبهترین راه رابرای رسیدن به این هدف ایجادارعاب میداند.(النصربالرعب).

مفهوم اقتداردرقاموس فردترسو و جبون درترساندن اطرافیان واعمال حداکثرخشونت درتنبیه خطاکاران برای ترساندن چشم  دیگران وبه قول معروف عبرت سایرین است.

فردترسووحقیربرای جبران حقارت خود ، خویشتن رادرمقام کبریائی قرارداده وچابلوسان وپاچه خواران راگردخود جمع می نماید وزخم حقارت خود را باضماد چابلوسی وحمدوثنای فرصت طلبان وچابلوسان موقتا درمان می کند اما چون به خلوت خود می خزد دچارافسردگی های وحشتناک می شود وبرای جبران افسردگی همه گون اسباب سرگرمی برایش فراهم می آید.

سلاطین حقیردرطول تاریخ نماد این حقارت بوده اند .

برای این حقیران سفرهای پرخرج به اطراف واکناف ممالک تحت سلطه ترتیب داده می شد ودرآن شاعران به مدحشان قصاید وفتحنامه ها ی غرا بهم می بافتند ونوکران دست به سینه نوکریها می کردند.

اماوقتی زخم افسردگی سلطان با این ضمادها قابل درمان نمی شد به بهانه ای شهرآشوبی براه انداخته ومانند نرون دیوانه روم رابه آتش کشیده تا نرون درشامگاه جنون خویش ازرقص شعله هائی که به هستی مردمان افتاده بود به هیجان آمده ولذتی کسب کند.

برترین بلا برملتها جنون سلاطین بوده است که مقدمه آن ترس وسپس بی اعتمادی روزافزون به اطرافیان ودست آخرجنون وتوهم توطئه و... که همه وهمه ناشی ازنوشیدن ومسومیت با شربت قدرت غنی شده وغیرپاسخگو است.

 

/ 1 نظر / 10 بازدید