حق مسلم

خیلی چیزها دردنیای خیلی چیزی امروزحق مسلم ماست.

البته شعارهای کلی هست که بنابرماهیت معتقدان مکاتب سیاسی درفضای ذهنی هواخواهان هرمکتبی منتشرمی شود.

مثلایک شعامعروف سوسیالیستی کمونیستی هست که می فرماید-نان ،مسکن،آزادی

حقاشعارخوبی است اگرملبس به لباس عمل بشود چی می شود.

امامن بعنوان یک شاعرکردکلهردوست دارم ازامروزوتوی وبلاگ خودم شعاردیگری هم بدهم وآن اینکه -کنگره یاهمایش سالیانه ومنظم شعرکردی کرماشانی وکلهری وجنوبی وفیلی و...که همه اش یک مفهوم است حق مسلم ماست.

میخواهم بگویم که ادارات عریض وطویل ومرتفع متولی امرفرهنگ وظیفه دارندحالاکه نان خدمت به این مردم رامی خورند وبودنشان به گل روی این مردم است ، دستکم سالی یکبارهمایشی برگزارکنندکه درآن همه رخدادهای ادبی کردی کلهری بازتاب یابد

نگذاریدکه هنرمندان درخاک ووطن خود، خویشتن رابیگانه حس کنند.

مهمترازدردهای ملل دیگر دغدغه دردخویش داشتن واجب است که گفته اند چراغی که به خانه رواست به مسجدحرام است.

ایکاش بجای پررنگ کردن رنج ماهیگریان غزه وجنایتکاران زنجیری زندان گوانتناموو...کمی هم حدیث ازخود بگوئیم.

من ازشعاردادن بدم می آیدچون می دانم شعار یعنی گره کردن وتکان دادن مشت پوچ درهوا، شعاردادن یعنی وقتی عملی انجام شدنی نیست عده ای راباهاش سرگرم کردن و...

امااگرفقط سالی یکبارجمعی شاعروهنرمنددورهم جمع شوندو الهامات  مکتوب محصول عرق ریزان روح خودرابه دوستداران عرضه کنند فکرنمیکنم خطری برای کسی یاکسانی داشته باشد.

اقتداریعنی تامین آزادی های مشروع  پنهان شده زیرگردوغبارنشسته روی کتاب  قانون اساسی .

کاش روزی می امد که ترسهاوتوهمها ازمیان میرفت وهرکسی درمحدوده مشخص شده قانونی خود بدون ترس ازقصابان مستقردرگذرگاههاباکنده وساتورخونالود به فعالیت درجهت خدمت به انسان مشغول می بود.

ترس محصول زبونی است وآنکه باید ازاو بترسند ازآنکه باید بترسد بسی زبونتراست.

وپایانی نداردحدیث ما

/ 0 نظر / 6 بازدید