کاريکلماتور کردی کلهری

          

 

          کــــــــــــــــاریکلماتور<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

*چه وم چی خوشه ی هساره ئه چنی ئرات  له باخی شه و،تووزله ده سم نه لسا

 

*چراخیگ وه چه تری نجاته وخوه ی خسه و خوارله شه و

 

*تیه  ریکی پفی شه وه

 

*قوله ی که له شیرموی لوتی شه وه

 

*وه بولبول وه تن چه چه ی بیه (گولی وه جه مالی ئازادی)وه ت:داخمه ئرائه

 

ولای قه فه س

 

*ئاسمانی که وتری چاهی سه ری چالاوه

 

*گولی ده قیقه ی نه وه دئراتیمی پیروزخوه ش بوترین گولی دنیاس

 

*له بناری ئاسمان ئه سپی  ئه وری سیه هیلان

 

*وابوسانی ئه ورشاروکرد

 

*ته م هناسی گیریای زوه له ده سه وبانی زمسان

 

*له خوه شی دیداری ته رمه ک گورسان سینگ چاک که ی

 

*هنای به رق بچوگ شه مه یلیش زه نگ ده نه ئتفاقات به رق

 

*چراخده سییگ له سارده جاری شه وله هوربریا،دوای چه نیگ خه رمانی خوه

 

رله ئاسوبلوزه گرت

 

*تاقی به رزی ئاسمان لانه ی ئاساره جره س

 

*جیرجیره ک زه خمی زوانی شه وه

 

*نه سیمی ک له سیمی خاردارره دبوگ بووی خون ده ی

 

*پاییزی هه رسال سه رسالی ره نگزه ردیه یلمانه

 

*هناسی سه ردی پاییزکفنی وه به رزی بالای زمسان بری

 

*که نلاشنگی تانه سووکی داله سرفت

 

*دنانی ته ورکه رزیه یگ په ناوه داری نه زه رکرده به ید

 

*دنانی کرمی دانانخوه ریش یه رووژی رزیه ید

 

*له پائیزوته پ وتووزوگلاریژان قلای شاوازی زمسان کیشا

*دنانی ئه وکرمه دارزیه ی ک توای دنانم بخوه ی

 

*خوه ری ئیوارگان زه ردینه ی خای فه قیره یله

 

*مینی که وجه ئی له سه ری سفره ی مه رگ خوریه ی

 

*خوه شترین خه وه رئراشه مشه مه کووره ک خه وه ری خوه رگیریانه

 

*یه ی تک ئاو له تافگه ی وه چه تری نجاته و هاته وخوار

 

 

 

چه ن کایکلماتور(کاریکاتورکلمه)وه کوردی که لهوری

 

محمدحسنی نیا(به یان)

 

/ 1 نظر / 12 بازدید
فايق

کاکه مامد ده سد خوه ش . قه شه نگ بی