کوچگ تاشی نارازی

قصه سنگتراش

روزی سنگتراشی که ازکار خود ناراضی بود و احساس حقارت می کرد ، از نزدیکی خانه ی بازرگانی عبور می کرد. در باز بود و او خانه مجلل ، باغ و نوکران بازرگان را دید و به حال خود غبطه خورد وبا خود گفت : این بازرگان چقدر قدرتمند است! و آرزو کرد که مانند بازرگان باشد.
در یک لحظه ، او تبدیل به بازرگانی با جاه و جلال شد. تا مدت ها فکر می کرد ازهمه قدرتمند تر است . تا این که یک روز حاکم شهر از آنجا عبور می کرد. او دید کههمه مردم به حاکم احترام می گذارند حتی بازرگانان .
مرد با خودش فکر کرد : کاشمن هم یک حاکم بودم ، آن وقت از همه قویتر می شدم !
در همان لحظه ، او تبدیل بهحاکم مقتدر شهر شد. در حال که روی تختی روان نشسته بود ، مردم همه به او تعظیم میکردند. احساس کرد که نور خورشید او را می آزارد و با خودش فکر کرد که خورشید چقدرقدرتمند است.
او آرزو کرد که خورشید باشد و تبدیل به خورشید شد و با تمام نیروسعی کرد که به زمین بتابد و آن را گرم کند.
پس از مدتی ابری بزرگ و سیاه آمد وجلوی تابش او را گرفت. پس با خود فکر کرد که نیروی ابر از خورشید بیشتر است و تبدیلبه ابری بزرگ شد.
کمی نگذشته بود که بادی آمد و او را به این طرف و آن طرف هلداد. آین بار آرزو کرد که باد شود و تبدیل به باد شد.ولی وقتی به نزدیکی صخره ایرسید ، دیگر قدرت تکان دادن صخره را نداشت. با خود گفت که پس صخره قوی ترین چیز دردنیاست و تبدیل به آن شد . همان طور که با غرور ایستاده بود ، ناگهان صدایی شنید واحساس کرد که دارد خرد می شود. نگاهی به پایین انداخت و سنگتراشی را دید که با چکشو قلم به جان او افتاده است !

مه ته لی سه نگ تاش(کوچگ تاش)

رووژی له روژان  سه نگ تاشی ک  له  کاروباری  خوه ی  نارازی بوَ و ئی  کاروپیشه  وه  کراتی  شانی  خوه ی  زانس  ،  له  نزیکی  مالی  بازرگانی  وه  ره وه نی  ره د  بوَ . درانه  وازوَ  و ئه وَ  کوشکی  باشکو ، باخی  ره نگین و نه وکه ره یلی  بازرگان  وه چه و ی خوه ی  دی و وه  حالی  خوه ی  خوسه  خوارد  و وه لی  خوه یا  وه ت : ئی بازرگانه  چه نی  ده وله مه نه !  ئمجا  ئارزو  کرد  ک  چوَنای  ئه وَ بازرگان بود.

وه  یه ی  چه وپرتنه  ، بوَ وه بازرگانی  ده وله مه نی  خاوه نی  ناویگ  .  تا   ماوه ی فره یگ  فکر کردیا  ک له گیشتی ده وله مه ن تر  و  زورداره تره . تا یه  ک یه ی  رووژ حاکمی  شار  له وره  گوزه ر  کرد.  ئه وَ دی  ک  مه ردمه گه   گیشتی  ریز له حاکم  گرن(ئحترامی  حاکم گرن)  ته نانه ت  بازرگانیش .

پیا  وه لی  خوه یا  فکره و  کرد: خوه زه و  منیش  حاکمی  بوَام  ، ئه و  وه خته  له گیشت  که س  زوردارتر  بوَام.

هه  له و ده مه  ک ئی  فکره  وه  زه ینی  هات  ،  وه  حاکمی  زوردار و خاوه ن  ناوی  شاره گه یان بوَ. له  حالی ک  له بانی  ته ختی  شاهی  نیشتوَد ، مه ردم  له  وه رایوه ری  وه  ریز و ئحترام  دولاراسه و  بوَان. هه  له ی  حالی  خوه شه  بوَ  ک  حس  کرد  نوَری  خوه ر  ئازاری  ده ید . وه لی  خوه یا  فکره  و کرد  ک  خوه ر  چه نی  وه زور تره.

ئارزو  کرد  ک  خوه ر  بود  و  تا ئی فکره هات وه زه ینیه و  بوَ وه  خوه ر  و  وه  ته مام  ئاز وتوانایه و  هان  دا ک  وه  زه وَ  بتاوید  و  گه رمیه  و  بکه ید.

دوَای  چه نی  ئه وری  سیه ی  گه ورای  هات  و نوای  تاویانی  ئه وَ  گرت  .  ئی که ش  وه لی  خوه یا  فکره و کرد  ک ئاز و توانای  ئه ور  له  خوه ر فره تره  و ئی جا  وه ئه وری گه ورای  بوَ.

چیشتی نه گوزه یشتوَد  ک  وای  هات  و  وه ره و  ئی لاو  ئه ولا  ده له کی دا. ئی که شه  ئارزو کرد  ک  وه  وا  بود  و  وه  وایش  بوَ . ولام  هنای  وه نزیکی  مه غاری  گه ورای  ره سی  ،  دی  توانی  له قانن  وشه کانن  مه غاره گه  نیاشت.  وه لی  خوه یا وه ت :  وه ی حساوه  مه غار  پرزورترین  چشت  له دنیاس  و  وه مه غار بوَ . هه  وه ی   چوَنه  ک  وه  فیز  و  غروره و  وساوَدن . له ناکاو  ده نگی  ئه ژنه فت  و  حس  کرد  ک  دیری  هوَرد بودن  .  ئیسفای  خوار  گرت و کوچگ تاشی  دی  که  وه  چه کوش  وئسکه نه گه یه و   که فته سه  گیانی .

 

/ 1 نظر / 24 بازدید
کوههاتنهاوباهمند

شیوه تازه گذاشتن متن فارسی وکردی داستانهای کوتاه ازیک نظربسیارکارخوبی هستش .اینکه گونه ای آموزش یادگیری کردی است واینکه نیازی به فرهنگ واژگان به اصطلاح کردی فه رهه نگوک ندارد.