سرونازسلیمانی

سلام دوستان

امیدوارم غیبت کم دلیل مراببخشید.

باورکنیداین غیبت ازروی کمبودسوخت وبلاگ نبود،یک دلیلش سفرهفته پیش  به کرج به منزل پسردائی گرامی آقای سعودسلیمانی عزیزبودواینکه آنجاامکان بروزکردن وبلاگ وجودنداشت.

جای شماخالی به ماخیلی خوش گذشت.

سرونازخانم سلیمانی دخترکلاس اولی دائی سعود دوست تازه ام دراین سفربود.

این دخترنوباوه تخیلی درحدتوجه داردکه تجلی آن درنقاشی های قشنگش مشهود است.

عکس این دخترگل رابادونمونه ازنقاشی های زیبایش دروبلاگ می گذارم تاسرونازگل بداندکه می توانددرآینده هنرمندی توانا شود.

/ 0 نظر / 10 بازدید