روی و که له شیر

 

 

داستان معروف روباه وخروس رادرکتاب فارسی کلاس دوم دبستان شاید به یاد داشته باشید.

فرجام خوش این داستان به نفع همه خروسهای بانگ زن تاریخ بوده وبه همه روباههای تاریخ این گوشزد را می کند که سلاح فریب زنگ زده وکارایی ندارد.

نگارنده ، داستان کودکانه را در کالبد نظم وبه زبان کردی لهجه کلهری سروده ام که بدینوسیله به همه زائران کرکهرک آن را پیشکش می نمیایم.

*روی و که له شیر*

رویله ورسی ی بو

له و لا تری ری ی بو

 

چی له و ریا تادیه که

ئه و فیلبازی که له که

 

که له شیری له ی سوکه

هه ئه لچنی دانوکه

 

رویله نه خشه کیشا

ده سی هاورد وه ریشا

 

وه ت:م دووسی باوگدم

وه ره و دیه که ی لاژیرچم

 

باوگت فره ده نگ خوه شو

له قولانن شا به شو

 

ده نگی تو چونه کاورا

نیه زانم گیانی ئاغا

 

که له شیر وه ت:منیش هه م

له باوگم هوچ نه یرم که م

 

چه وی نوقان وقولان

روی له خوه شی لولان

 

ملی گرته دنانه و

ئه و دوای له شی وه شانه و

 

هه ی پا وه ره و ده یشت و ده ر

سه گ له شوونی حه مله وه ر

 

که له شیرله ترسی گیانی

روی شکار وه شانی

 

سه گه یل له په ی وه هه یچه

تووز له شوونیان له کوچه

 

که له شیر له ترسی گیانی

فکری هاته و زوانی

 

وه ت:بوش ئی که له شیره

هنی دیه که ی لاژیره

 

تائی گه لی سه گساره

وازلیت بارن ئی جاره

 

روی قه بول کرد قسیه

تواس بوشی سه گی سیه

 

ئی مامره له ئیره

هنی دیه که ی لاژیره

 

 

ده م داچه قان په ی چاره

که له شیر فری یه ی جاره

 

په لاماری داری برد

عه جه و کاروباری کرد

 

نیشته و بانی لقی دار

روی عاجزله لاخوار

 

وه ت:رویله ی فره زان

بژنه و په نی پیشنان

 

ناله ت وه که سی ره سی

وه نامه وقه چه و به سی

 

روی هه ناسه ی کشیا

ده سی هاورد وه ریشا

 

وه ت:وه به ختم راس وه تی

زانام کردی وه په تی

 

تف له و که سه هه ی پا کرد

وه نا مه وقه ده م وا کرد

 

                11/10/83کرماشان  محمدحسنی نیا(به یان)

 

/ 1 نظر / 17 بازدید
ماجد سوره ميرى

براى ئه زيم كاكه محمد حسنى نيا سلام دةسد ده رد نه كةى ئرا ئى كار ره يينته و انتظار زياتر له ليد ئه كه يمن سةريك بيه ن له سايت كَوفار(مجله)ى gull soo له ى ئادره سه : http://www.shafaaq.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=20667