سلام برهمه دوستان خوب خواننده

این وبلاگ درحقیقت درخدمت نشرفرهنگ است.

نام آن نام روستای زادگاهم یعنی کرکهرک می باشد.

میخواهم نسخه دستنوشته آخرین نامه یکی ازشهدای روستایم رابنام

یکی ازیادگارهای ان سالهای جنگ   بگذارم تا شماهم آن راببینید.

آخرین نامه شهید عزیز شاهپورکرمی به همرزمش داریوش حسنی نیا

یکماه پیش ازشهادت درجبهه جنوب است.

تاریخ نامه ۷/۱۱/۱۳۶۲  تاریخ شهادت ۱۲/۱۲/۱۳۶۲

روحش شاد ویادش برای همیشه درقلب همه ماجاودان باد.

2ep3d34.jpg

3yerhv4.jpg

/ 0 نظر / 6 بازدید