پایاننامه ی خه رگووش

پایان نامه خرگوش
یک
روز آفتابی، خرگوشی خارج از لانه خود به جدیت هرچه تمام در حال تایپ
بود. در
همین حین، یک روباه او را دید.

روباه: خرگوش داری چیکار می
کنی؟

خرگوش: دارم پایان نامه می نویسم
.

روباه: جالبه، حالا موضوع
پایان نامت چی هست؟

خرگوش: من در مورد ایکه یک خرگوش چطور می تونه یک روباه
رو بخوره، دارم
مطلب می نویسم
.

روباه: احمقانه است، هر کسی می دونه که
خرگوش ها، روباه نمی خورند.

خرگوش: مطمئن باش که می تونند، من می تونم این
رو بهت ثابت کنم، دنبال من بیا.

خرگوش و روباه با هم داخل لانه خرگوش شدند و
بعد از مدتی خرگوش به تنهایی
از لانه خارج شد و بشدت به نوشتن خود ادامه
داد.

در همین حال، گرگی از آنجا رد می شد
.

گرگ: خرگوش این چیه داری
می نویسی؟

خرگوش: من دارم روی پایان نامم که یک خرگوش چطور می تونه یک گرگ
رو
بخوره، کار می کنم
.

گرگ: تو که تصمیم نداری این مزخرفات رو چاپ
کنی؟

خرگوش: مساله ای نیست، می خواهی بهت ثابت کنم؟


بعد گرگ و خرگوش
وارد لانه خرگوش شدند.

خرگوش پس از مدتی به تنهایی برگشت و به کار خود ادامه
داد.

حال ببینیم در لانه خرگوش چه خبره


در لانه خرگوش، در یک گوشه
موها و استخوان های روباه و در گوشه ای دیگر
موها و استخوان های گرگ ریخته
بود.
در گوشه دیگر لانه، شیر قوی هیکلی در حال تمیز کردن دهان خود
بود.ـ

پایان


------------ --------- -

نتیجه


هیچ مهم
نیست که موضوع پایان نامه شما چه باشد

هیچ مهم نیست که شما اطلاعات بدرد
بخوری در مورد پایان نامه تان داشته باشید

آن چیزی که مهم است این است که
استاد راهنمای شما کیست؟!!!!


پایان نامه ی  خه رگووش(که روَه)

 

یه ی  رووژی  خوه روه یشتان  خه رگووش  له  ده یشتی  لانه گه ی  خوه ی  سفت و سه خت  له  کاری  تایپ  کردن  بوَ.  هه  له ی  ساته  ، ریوی ی  دیه ی.

ریوی: خه رگووش  پسای  چه که ی؟

خه رگووش : مه  رنیه وَنی  ؟  دیرم  پایاننامه نوَسم.

ریوی : ئلاجه وَه ، ئیرنگه بوَش بزانم  سه رباسی(مه وزوعی)پایاننامه گه   چه س؟

خه رگووش: م له باوه تی  یه  ک  خه رگووش  چوَ توَه نی  یه ی  ریوی  بخوه یدن  دیرم  کتاو  نوَسم.

ریوی: یه  شیترانه یه  ،  هه رکه سی  زانی  ک  خه رگووشه یل  ریویه یل   نیه خوه ن.

خه رگووش : دلنیا  بو ک  توَه نن ،  م  توَه نم  یه  وه  پیت  سابت(ثابت) بکه م، له  شوونم  به و.

خه رگووش و ریوی  وه لی  یه که و  وه ناوی  کونا لانه ی  خه رگووش  چین،ْ و  دوَای  چه نی  خه رگووش  وه ته نیا  له  لانه  هاته و  ده ر  و هه م  له نو  سفت و سه خت  دریژه  وه  نوَسان دا.

هه  له ی  وه خته  گورگی  له وره و  ره د  بوا .

گورگ: خه رگووش  یه چه  نوَسی؟

خه رگووش : م  دیرم له بانی  پایاننامه گه م  ک  یه ی  خه رگووش چوَ توَه نی  یه ی  گورگ بخوه ی  پسای  کار  که م.

گورگ: تو ک  نیه توای  ئی  گه نجه فه یله  چاپ  بکه ی؟

خه رگووش : قه ی  نه یری ، توای وه  پیت  سابت  بکه م؟

ئمجا  گورگ  و  خه رگووش  وه ناوی  لانه ی  خه رگووش  چین،

خه رگووش  دوَای  چه نی  وه نه نیا  هاته و و دریژه  وه  کاره گه ی  دا.

ئمجا  بوَنیمن   له لانه ی  خه رگووش  چ  خه وه ره  .

له  لانه ی  خه رگووش  ، له  یه ی  سوَک  موَه یل  و سل وسقانه یلی  ریوی  و له  سوَکی  تره ک  موَه یل  و سل وسقانه یلی  گورگ  رشیاوَدن.

له  سوَکی  تر  له لانه یش ، شیری  زوورداری  زه لامی  پسای  ده م ودنان  پاکه و  کرد.

ئاخری مه ته ل

.........  ........  ........

ده سکه فت :

هوَچ   هه میه ت  نه یری ک  سه رباسی   پایاننامه گه ی ئیوه  چه بود.

هوَچ  موهم  نیه  ک  ئیوه  چاو و راوه یلی  وه  ده رد  خوه ری  له  باوه تی  پایاننامه گه دان  داشتون.

ئه و  چیشته  ک موهمه یه سه  ک  ئوستادراهنمای  ئیوه  کیه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

/ 1 نظر / 26 بازدید