محمدسعیدالصحاف

سال٢٠٠٣سالی مهم برای خاورمیانه بودچراکه درآن سال باتبرموشکهای کروز و درمیانه بهت وناباوری سرشارازکیف ولذت مردم مسخ شده عراق بت دیکتاتوری خون آشام صدامیزم وبعثیزم برای همیشه دربتخانه شرق اوسط شکسته شد وعزم بتشکنانه امپریالیزم چنان بردرتوتالیتاریزم کوفت که همه دیوارهای پوسیده پرازموش صدای نظم نوین وخونبارجهانی رابشنوند.

چه شبهاوروزهای پرهیجانی بودآنزمان که نگارنده هنوزدرایلام بود وباتلویزیون ٢١+مدل سامسونگ آخرین پت پت چراغ تبلیغات سراسردروغ وتزویرووقیحانه سیمای صدام عفلقی راازشبکه الشباب عدی صدام حسین می دید.

یادم نمی رود صحنه ای راکه ازآن تلویزون پخش می شدودرآن صدام جلاد خونریزپوشالی درجمع آدمخواران یونیفرم پوش وفادارش باتکبرونخوت نمرودی نشسته بود سیگاربرگی میان دوانگشت داشت وگاهی به آن پکی می زد وملک الشعراهایش بایونیفورم نظامی قصاید غرادروصفش دکلمه می کردند وحضرتش گاهی وسط شعرخوانی آنها افاضه ای می فرمودندویامزاحی می نمودند واین همه دردوقدمی سقوطی محتوم وخفت باربود.

شگفتی نگارنده دراصرار این دستگاه جهنمی سرکوب اماپوشالی ولرزان درنمایش اقتدار وابهت وثبات بود.

شاید کمترازیک هفته از آن شو مسخره که در آن آقا سیدالرئیس القائد مهیب الرکن صدام حسین سواریخ الصمودش را سدپریشانیهای دولت قدرقدرتش فرض می کرددیدیم که نیروهای استکبارجهانی به دروازه بغداد انفال وتعریب وعلی کیماوی قائدش صدام واردشدند.

نگارنده وبسیاری ازخوانندگان، این صحنه ها را شایدبه وضوح بیاد داشته باشند.

درهنگامه دود وبمب وآتش وخون ودروسط دیگ جوشان تحولات عراق درحال صدامزدائی شخصی برای چندشب و روزی چهره شد بنام نامی محمدسغید الصحاف.

مردی که ملبس به لباس وحشت صدامیزم بود وازدورهیبت آشوربانی پال روی الواح میانرودان راداشت اما دوربین که رویش زوم این می کرد معصومیت ابلهانه ای رادرچهره اش زیرخروارها وقاحت واصراربروقاحت میشد دید.

هم او بود که درسیلاب سقوط منادی اقتدار وعظمت قائد سفاک درحال سقوطش بود وبیش از قانع کردن ناظران سعی عظیم وجدبلیغ برقانع کردن خودش براین امرراداشت که هیچ اتفاقی نیفتاده ومن وقائدم که همشهری سرداراسلام صلاح الدین ایوبی است فاتح ام المعارک هستیم وکسی حق ندارد باورکندکه فرودگاه بغداد هم بدست عدوالامریکی افتاده .

تلاشی وقیحانه درقلب حقیقت آنگونه که حضرت قائدصدام حسین حفیظ الله والرعا ه بدان امرفرموده بودند.

ودیدیم ودیدید ودیدند فرجام کار آخرین ویروس دیکتاتوری درالعراق راازپیش ازتاریخ تاپس ازیازدهم سبتامبر یانکی آباد.

واین درسی بودازمعلم تاریخی که پول نفت شیرین وسیک عراق وخشونت بی مرز ولجام گسیخته وبی منطق فرزندان خشن العوجه وتکولوژی وارداتی ومدرن جنایت وانفال وتعریب وکردکشی وشهادت حلبجه وتوطئه سکوت مستکبران بربالین این شهید قرن اتم ووو نتوانستند آن رابه نام نامی ودرآلبوم فتح الفتوحات سیدالرئیس القائد والمجیدالمهیب الرکن صدام حسین حفظ الله والرعاه ثبت وظبط کنند.

وتوبخوان حدیث مفصل ازاین مجمل.

بدرود

 

/ 1 نظر / 64 بازدید
میترا

سلام وبلاگ قشنگی و پر محتوی داری به وبلاگ منم سری بزن تا با هم بیشتر همکاری کنیم ، مطمئن باش بدون هیچ هزینه و وقت ، اصلآ بدون کلیک روی تبلیغات و عضو شدن تو سایتهای مختلف می تونید درآمد داشته باشی مهم اینکه هر وقت که تو اینترنت بری حالا هرکاری داشته باشی دانلود کردن یا وبلاگ update کردن و غیره برات درآمد حساب می شه چیزی واقعا از دست نمی دی حتی اگه وقتی براش نذاری هر 5 ماه $20 می گیری